Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional > Assamese Sex Story-Baa-Mor Pratham Premar Jouna Abhigyata

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #51  
Old 14th August 2012
boobcatcher boobcatcher is offline
Custom title
 
Join Date: 28th September 2010
Posts: 6,338
Rep Power: 25 Points: 4601
boobcatcher is hunted by the papparaziboobcatcher is hunted by the papparaziboobcatcher is hunted by the papparaziboobcatcher is hunted by the papparaziboobcatcher is hunted by the papparazi
yea koun sa bhasha hai bhi kuch samaj nehi aa raha hai

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #52  
Old 14th August 2012
Avinabassam Avinabassam is offline
 
Join Date: 13th August 2012
Posts: 92
Rep Power: 13 Points: 21
Avinabassam is an unknown quantity at this point
Aunty lover & hot guy assam cont. Plz,awesm sexy story,moi site2 kneke salam eku buji pua nai,so iyatei post karilu,

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #53  
Old 21st August 2012
rocky mlgm's Avatar
rocky mlgm rocky mlgm is offline
 
Join Date: 26th March 2009
Posts: 145
Rep Power: 21 Points: 88
rocky mlgm is beginning to get noticed
জলদি আপদেত লগে, অসমীয়া আখৰেৰে লিখিলে আৰু মজা লাগিলহেতেন।

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #54  
Old 29th August 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 14 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Assamese Sex Story-Baa-Mor Pratham Premar Jouna Abhigyata PART-II

(Hello friends, aji bohu dinar murat update koriba olaisu. Coninuity break hoi juwa karane likhat hoito himan bhal nahoba. Tathapi alap dhorya rakhiba buli asha korilu. Lagate imandin update nakara karane aponalokar usarat kshama bisarisu…. So friends, let’s go to the main part of the story---)


Dui tini basarman baa aru moi ekrakam ijane hijanar pora atoriye thakilu. Ifale mainajanio saote saote tini basariya hol. Maina etiya schoolaloi jay, PREPARATORY classat nam lagai dise. Maina khubei dhuniya aru maram loga hoise. Amar gharat ahile jaboi nukhuje, moio maina k khubei bhal pao… Mainar maramate moi punar baar gharaloi juwa arambha korilu…
Baa etiya agotkoio dhuniyajani hoi uthise… dhenubhiriya sokujuri, Tilfuliya naak, oufuliya gaal, golapar pahir dare patal rasal othjuri, lihiri lihiri anguli ---ei hakalubur agor darei ase, matho bukukhan aru nitamba dukhan bhori uthi jen hoanat huwaga soraise--- Baar rupar juye mur deh-man akou jolai mariba dhorile---
Edinakhanar katha, Baa tetiya mainak loi bartahatar gharat, mane Tezpurat asil. Bhinihideu sakorir karone Guwahatitei asil. Hidina hathat Bhinihideur nabouwek, mane Baar dangar jaa ejanir khub taan nariya buli khabar dile aru bhinihidewe baak jene tene pisdina ratipuwai Ghuwahatiloi ahiboloi kole. Baaye tenekuwa abasthat akale jabo nukhuji muk mati pathale. Moi pisdina ratipuwai bartahatar gharat upasthit holu. Tar pora baa aru moi Guwahatiloi buli olalu. Mainak bortaahatar gharatei eri jowar hiddhanta lowa hol.
Ami duyo bus ekhanat uthi eta dujaniya seatat bohi lolu. Kisu hamayar pisate bus khan soliboloi arambha korile. Baaye ekhan chocolate colourar shaaree pindhisil. Baak hei shaareekhanere apurba hundar dekhaisil. Moi baak kiba eta koba khujisilu, kintu mur maatto dingir pora olai nahil---
Aami hospitalat goi dangar baaideuk (mane Baar jaa janik) dekha korilu. Itimadhye dangar baaideur mak hatar gharar pora ejani bhaniyek aru maak ahi apisil. Teoloke baak raati thakiboloi mana korile. Aru jihetu maaina Tezpuratei asil, bhindeweo baak mur lagate ghuri ahiboloi kole.
Baa aru moi abeli bus ekhanat uthi ghuri ahilu. Ami duyo akou eta two by two seatat bohisilu. Handhiya belitu paschim akashat dubiboloi arambha korisil…. Astagaami hurujar henguli abhabure baar mukhani rangoli kori tulisil…. Ranga rangbur jen belitur pora nahay, baar kopalar fot tur porahe gaal dukhanat biyapi porisil…. Mur bukur majot alekh ajut nila nila jowar uthisil…. Baak haboti dhori baar mukhani bukur majat humuwai loba man goisil…. Khirikire aha batahat baar suli keidalmaan uri ahi mur gaale mukhe kobai asil…. Mur nisei chinaki, apun gondh eta mur hirai upahirai boi goisil…
“Tur asubidha hoise neki?” buli baaye sulikhini alap thik kori lole, kintu alap pasotei sulikhini akou uri ahi agar kaamtutei byasta hoi poril…
“Nalagede toi misai kasta koriba, mur eko asubidha huwa nai…Torhe suli, mor galat nukubai aru kaknu kubaba!”---moi dhemalir salere kolu…Baar mukhat eta dhuniya hahi biringi uthil… Mur bukukhan dhan bonadi baniba dhorile… Baak haboti dhoribar durbar hepah jagi uthil… kintu sahas nahol…
Moi seattut hampurna aoji loi mur ekhan hat baar pithir pispinere ni bus khanarar khirikir glassat dhori thakilu. Baaye mur hatkhanar upratei murto pelai hui poril. Adha ghanta manar murat baa saar pai uthil. Tetiya bahirat andhare orani tanisil, bus khanar bhitarat raneen lite keitaman joli asil…Poribeshto mayamay hoi uthisil…
“Baa”
“Mmm”
“Ami je kiman din enekoi kotu juwa nai ekelage ekhan gaarit…”
Baaye eko nokoi eta humuniyah erile, najanu ki lukai asil hei humuniyahtut….
“Tur manat asene, agote je eneke korabat gole toi mur karanganat hatkhan thoi goisili, naiba ketiyaba tur hatar muthit mur hatkhan humuwai loi dhori asili…”
Eibaro baaye eko nakole, kintu baak kisu aswastit pora jen lagil… Baye jen enebur kothar pora atori thakiba khujise…Mur bhayo lagil, baa kijani mur uparat asantusta hoise… Tathapi bhoye bhoye akaman patolkoi kolu-
“Baa, toi ajikali muk khub beya powa hoisa ni o?........... moi kiba dangar dosh korisu ni?......... Tur kiba apakar korisu ni o moi?”
“Naito, ki apakar korili toi?” etiyahe baar mukhere maat olal…
“Jodi moi kiba dosh korisu, tente muk maaf kori”
“Toi eibur kiya koi asa o Shanu?” Baye mur kathakhini sesh hobaloi nidilei, “Toi janu mur kiba apakar koribi? Heitu moi hapunato bhabiba nuwaru…”
“Tenehole toi muk ajikali kiya maram nakora hoisa?” Mur kathasharat baar mukhani ranga pori uthil… Moi bujilu, baaye nischay ‘maram kara’ mane amar agar hei gopan maramburar katha kowa buli buji paise…Mur akou bhay hol, moi ki koi pelalu, etiya baaye ki koba!!!
Kisu hamay nirabataa…
“Moi tuk maram nakara buli kiya bhabi loisa Shaanu? Moito hadai tok nijar bhaitkoio besi maram kori ahisu…” Baaye nirabata bhanga kori kole.
“Tenehole toi dekhon agate muk hadai jowar hamayat kapalat sum khaisili, ajikali kiya nekhaawa?” Moi alap adoruwa hurat kolu….jate baaye mur manar bhabtu buji napay…
“Nahay o Shaanu, moi tuk manere hodai maram koru, kintu bahirat heitu nedekhuwao”
“Kiya?”
“Mur bhay lage”
“Ki bhay? Mur kapalat sum eta khale tuk kunobai gaali diba ni?”
“Nahay o, moi tenekuwa korile bhinihidewerar kiba apakar hoba buli bhay lage…”
“Kiya amar manat to kono kolushata nai….muk eta matra sum khaotei toi paapi hoi jabi ni?”---Mur kathasharar baaye ki uttar dileheten najanu, kintu hathat bus khan roi juwat amar kathat joti poril. Bus khan chah pani khowar babe ekhan horu saharat rakhisil. Baaki manuh burar lagate amio nami goi chah mithai khalu…
Taar pisar baatsowat tenekuwa katha pota nahol, kintu maainar katha aru itu situ bibhinna dharanar katha pati hamaybur paar korisilu… Kintu moi man korisilu, baaye jen agar nisinai alap hahi mati katha kobaloi arambha korise mur lagat…. Tezpurat bartaahatar ghar paote aathman bajisil.(Priya pathak, bohudinar murat aji eikhini update korilu, kene pale janaba. Kisumane eitu kaalponik kahini buli likhise, kintu eitu kaalponik kahini nahay, E bastab, hatya ghatana. Ejane likhise “Endingtu bhal nahol” buli, kintu mur ei hasa kahinitu sesh huwa nai, etiya arambha hoisehe matra… Apunaloke matamat janabo, khub honkalei moi akou update korim. Thank you.)

Last edited by Shantanu54321 : 29th August 2012 at 03:05 AM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #55  
Old 19th September 2012
Avinabassam Avinabassam is offline
 
Join Date: 13th August 2012
Posts: 92
Rep Power: 13 Points: 21
Avinabassam is an unknown quantity at this point
Good

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #56  
Old 2nd October 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 14 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
(Hello friends, aji bohu dinar murat update koriba olaisu. Coninuity break hoi juwa karane likhat hoito himan bhal nahoba. Tathapi alap dhorya rakhiba buli asha korilu. Lagate imandin update nakara karane aponalokar usarat kshama bisarisu…. )Pisdina ratipuwa moi jabo olalu. Bormaahatak mat logai moi baak mat logabo golu, baa tetiya mainak gakhir khuwai asil. Moi goi kolu,
“Moi jao baa”
“huh? Jabo olaliyei neki? Akaman ra son Shanu.”---Baar kathat mor asorit howar paal.
Alap pisate baaye mainak huwai thoi uthi ahi muk baar roomaloi matile. Mur manat ajut ashar jowar…Baar sokut kintu ki asil moi dhoriba nuwarilu. Baaye muk nijar roomaloi mati ni mur hamukhat thiya hol… Mur bukur dhapdhaponi bahri gol. Baye mur murtu alfulkoi dui hatere dhori mur kopalat eta suma dile….mur hira upohiraburere ek anami bidyut prabah boi gol…
Moi baar pora aru bohut kiba asha korisilu jodio, baa kintu tatkoi besi aag nabahril. Moi baak lahekoi “Thank You” buli kolu, baaye dhuniyakoi eta misikiya marile….
Tetiyar pora praye moi aak saboloi jao, baa korabaloi jabo lagile mur lagate jay, baar protitu prayojanate matho mukei bisare… Protibar baar pora biday luwar hamayat baaye mur kopalat suma aki diye, ketiyaba tar biporite moio Baar kapalat eta suma dio… kintu tatkoi besi ami aagbohra naasilu.
Kisudin pisar katha-----
Amar gharar pora 10km man durat thaka amar pehideur deor ejanar biya asil. Biyat amar gharar ataikeijanei agdinakhanar porai uposthit asilu. Biyar dinakhan bartaahat ahisil. Handhiya 8pm manat bortahat jaboloi olal, mane bartaa, barmaa, baa, bhinihideu, maaina aru driver. Teoloke Indica carkhan loi ahisil. Pisdina raatipuwai mur bhaiti golaghatar mamahatar gharaloi jabologiya asil. Kintu pehidewe maak raati thakiboloi jorkoi dhorile, heikarone maaye muk bhaitir hote gharoloi jaboloi kole. Thaikhan alap bhitoruwa babe hei hamayat tar pora kono gaari motor puwa asambhav. Bartaahate amak duyoke teolukar car khanate jaboloi matile. Moi kolu, nalage bartaa, ami kibakoi jam aru. Imanbur manuh kot jabo parim? Apunalokaro kasta hoba.
“Eku nahay aah, alap rastahe, jabo paribi aah”-Barta, barmaa, bhinihideu ataikeijanei amak jor di matile…
Agatya upai napai ami duyo bartaahatar car khanate jabo ulalu. Bhaitik bartaai agar seatate tekhetar lagat bahai lole. Pisar seatat barmaa, bhinihideu, baa aru baar kashat moi. Bhinihideur kolat mainaa. Baaye halodhiya rangar paator kapor ehaj pindhi asil. Baak apurba hundar dekhaisil…jen kunoba poreehe …. Baar kashat bahar pisate mur gaatot jen ejak dhumuha boliba arambha korisil…Baar dehar gondhtuwe muk matoliya kori tulisil…Moi ho falar khirikir kashat bohisilu aru baa mur baofale asil. Moi hat dukhanere driverar seattot khamusi dhori asilu.
Rastar abastha khub bhal nasil aru car khan barukoye duli asil. Ebar eta thekesat mur kilakutitu baar bukur shringat khunda khale…Mur gaar majere jen hejar voltar current boi gol… ki apurba sparsha! Baar bukur komal anubhabe muk jen lage lage saragar hukh ani dile… Moi bhabisilu baaye hoito kiba koba ba alap belegkoi bohiba, kintu baaye gam paisil ne nai najanu, baa kintu agor dorei thakil. Andharar karane aan kuneo eko dekhao nasil. Moi hujog buji akou ebar mur kilakutitu baar bukut lagai dilu, kintu baa nirbikar…
Eibar mur sahas bahri gol. Moi eibar mur kilakutitu baar so falar stan tur uparat lahekoi hesi dhorilu. Baaye kintu kono protikriya nedekhuwale… Gaarir thekesar lage lage moi mur kilakutiture baar piyahtut lahe lahe pihi thakilu… Aah kiman je hukh asil hei muhurta keitat… Baar nipotal stan etat mur kilakutire malish kori goi asu … baar stanar kumal sparshai mur deh man hakolote ek anandar hillol tuli dise… baaye kintu muk badhao nidile aru eko sohario nidile… Andharar babe baar mukhani moi dekha puwa nasilu… Najanu baar mukhat ki futi uthisil… tathapi moi nije hukhi hoisilu…
Eta hamayat car khan ahi amar poduli paisil. Ami duita nami ahilu… Baahat golgoi…Kintu mur manar majat baa jen aru besi gobhiroloi humaihe gol…

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #57  
Old 4th October 2012
Avinabassam Avinabassam is offline
 
Join Date: 13th August 2012
Posts: 92
Rep Power: 13 Points: 21
Avinabassam is an unknown quantity at this point
Very nice shantanu da

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #58  
Old 8th October 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 14 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
Aji akou update korilu, plz comment me...Itimodhye hamoy holoni hoisil, manuhar hate hate mobile ahi goisil. Baa aru mur majot miss call diya, call kora, sms diya etc hoye thake. Dintut amar duitar majat kameo dui tinibar phone kora, pondhara-bistaman message diya, aru aganan miss call diya hoyei. Message dile praye moi “I miss You Baa” naiba “I love You Baa” buli likhi diu. Binimoyot Baayeo prayei “I miss You Shanu” naiba “I love You Shanu” buli likhi diye. Kintu moi janu, ei miss you baa love you buli likhar artha baa mur usaraloi agor hei rupat ghuri aha nai. Karan hei rupat ghuri ahile baaye nischay Shanu nubuli muk “Hon” buli likhile heten. Tathapi moi nirash nahoi eibur solai thakilu.
Edin baye muk phone kori kole je kailoi Baa Guwahati jabo lage, kintu bhinihidewe niba ahibo nuware, hei karone jodi mur hamay hoi, tente moye goi baak thoi ahibo lage. Moi tatkhyanat raazi hoi golu. Pisdinakhan ratipuwai moi bortaahatar ghar ulalu. Tar pora ami tinio (Baa, moi aru maina) Guwahatiloi golu. Bus khanat ami duyo eta dujoniiya seatat bohisilu, aru maina amar kolat asil. Bohut hahi dhemalir majere baatsuwa kati goisil. Duporiya ami goi baahatar ghar paisilu.
Ami goi puwar agotei bhinihideu ghoraloi ahisil. Bhinihideu aru baaye muk thakiboloi jor korisil, kintu moi gharat kam ase buli ghuri jaboloi olalu. Moi ahar hamayat bhinihideu ga dhuboloi olaisil aru bathroomat humaisil.
Moi jabo olowa dekhi baaye muk drawing roomaloi mati ni kole
“Kiya jawa toi? Thakile bhal lagilheten…”
“Nahay o baa, moi jabo lagiba, kam ase ghart. Pisat ahim dei. Etiya jao dei…”buli moi jabo olalu…
Baye muk sokur ingitere usaroloi matile…
Moi baar kashaloi sapi golu…
Baye mur mukh khan nijar duhatere alfulkoi haboti dhori mur kapalat eta suma aki dile…
Amejate mur soku duta mud khai gol…
Baar mukhat eta dhuniya misikiya hahi asil…
Moi lahekoi kolu, “Moiyo sum kham…”
Baaye lahekoi eta misikiya hahi dile…
Moi baar mukhani mur duhatar majat humai lolu… mur mukh khan baar mukhar usaraloi nilu…Baye hoito bhabi asil beleg dinar nisinakoi moi baar kapalat suma dim buli…
Moi kintu aji kapalat kiss karar moodat nasilu… moi lahekoi baar dhuniya golapar pahi jen patol othjuri mur othere sepi dhori eta digholiya suma khalu…
Loge loge baar mukhar hahitu herai gol… Baar sokujurit kintu khang athaba dukhar saya dekha napalu…
Moi gusi ahilu, baaye muk gatoloi ag bohrai dile…
Mur manto ajan pulakere pulokita hoi uthisil… Hidina dintut baar pora eta miss call message athaba call eko nahil. Godhuli moi ahi ghar palu. Handhiya athman bojat moi raastaloi ulai golu. Dinar kothatuwe muk amoni kori asil… Moi etiya ki karu, ki nakaru bhabi puwa nai. Baye muk akou beya pale ni?
Asha nirashar dolanat duli thaki moi seshat eta sms likhilu “I miss You Baa” buli aru baaloi pothai dilu…
Moi kampita bukure baar reply ahaloi baat saabo dhorilu… Eta eta second mur karone eta eta jug jen lagil… Baaye jano akou muk reply diba! Ne baa akou mur pora atorihe gol? Enebur chintai muk jumuri dhorile… Usually baak moi sms dile ek minuter bhitorote baaye reply diye sms athaba miss call eta di… Aji kintu ek dui minute koi bis poschis minute par hoi gol, baar pora kuno xohari nai…
Moi eibar eta miss call dilu…
……
……
Matra kei second manar bhitarate mur mobile t eta sms ahil… Sai dekhu baar message… Bhoye bhoye sms to open korilu… Lage lage mur murto ghurai juwa jen lagil… Sariofalar prithiveekhan jen dhumuhai agosi dhorile… Moi hahim ne kandim dhoribai pora nai… Baaye muloi likhise-
“I LOVE YOU JAAN & I MISS YOU LOTS”
JAAN!!!…JAAN!!!…JAAN!!!… baye muk Shanu buli nilikhi JAAn buli likhise… Eya jen mur jivanar ataitkoi hukhar muhurta… tar mane baa akou mur bukur majoloi ghuri ahise… mur apurna manar trisha puran huwar hamay homagata… Moi jen pagol hoi jaam… Anandate mur jopiyai furibo mon gol…

Moi baak phone korilu…
“Hello……” baar mat to aji jen aswabhabik bhabe komal hoi porise… Jen eya baa nahay, mur notun kaina ejanirhe maat…. Baar matat abeg…bhalpowa…laaj hakolubur futi uthise… Moi alap aswastit porilu… Kenekoi baak hudho ei sms tur artha? Kenekoi moi confirm karu je baa mur jivanaloi ghuri ahise… Tathapi hudhilu…
“Ki kori asaa baa?”
“Bisanaat bohi asu…”
“Kiya?”
“Tur message bur pohri asilu…”
“Bhinihideu nai ni?”
“Ase”
“kot?”
“Drawing roomat”
“Maaina?”
“Maaina o bhinihidewerar kagate ase TV sai…”
“Toi akale asa?”
“Mmmmmm…”
Baa akole thoka buli jani mur bhal lagil… Kalo…
“Baa…”
“Mmmmm?”
“I love You”
“I love You too Jaan…” baar matat abegar jowar… Mur bukur majat hei joware khundiyabo dhorile…
“Toi muk agor dore bhal paabi baa?”
“Paam nahay, paaowei”
“Toi akou ghuri ahibi mur bukur majoloi?”
“Ahisuwei…”
“Tente toi muk Hon nubuli Jaan bulisa kiya?”
“Eneye, etiya tuk mur Jaan buliyei matibor mon jay…”
“Kintu eitu kenekoi hambhav hol? Moi imandin sesta korio tuk ghurai anibo pora nasilu… Aji hathat…”
“Moi najanu Jaan, kintu ji toi mur othat kiss kori juwar pisar porai mur toloike manat pori ase… Moi akou pagol hoi goisu tur karane Jaan…” Baar maatat abegar barasha namibo dhorile…
“Toi akou mur pora atori jaabi ni baa?”
“Najao jaan, ketiyao najao…” Enete maaina humai aha karone baaye phoneto rakhiba khujile
“Raakhu de jaan, Maaina ahise, bhinihidewerao ahibo etiya…”
Moi anischa satweo phone to rakhiba logiya howa babe beya lagil… tathapi akou baak bye kao buli kolu
“I love you Baa…”
“I love you Jaan…”
“Bye baa…Good Nite…”
“Good Nite Jaan, Kailoi phone koribi…”
“Nischay Baa…”
“Bye Jaan I will miss you…”
“I will miss you too Baa… Bye…”
Phone to rakhilu jodio moi baastabaloi ghuri ahibo nuwarilu… Moi jen swapnalokat he uri furisu… Moi anandat atmahaaraa hoi porilu…
Hidinar pora protidine ami phone tei dinto 4/5 ghantaaloike katha patiba dhorilu… Anabaratei sms di maram binimay kariba dhorilu…
Iman basarar murat jen moi eta nabajivan palu…

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #59  
Old 9th October 2012
Shantanu54321 Shantanu54321 is offline
 
Join Date: 5th January 2012
Posts: 28
Rep Power: 14 Points: 14
Shantanu54321 is an unknown quantity at this point
I have not got sufficient replies from the readers. Mur ei satya kahinito pohri bhal loga nai neki? No doubt, kahinito dighal hoise, kintu eito eta satya ghatana. Etiya hamay ahi porise Baar lagat mur final encounter huwar. Kintu tar babe moi apunalukar pora reply bisaru... plz reply me...

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #60  
Old 9th October 2012
aunty_lover_123 aunty_lover_123 is offline
Custom title
 
Join Date: 4th February 2008
Posts: 1,210
Rep Power: 24 Points: 709
aunty_lover_123 has received several accoladesaunty_lover_123 has received several accoladesaunty_lover_123 has received several accolades
Bhal haise ......likhi juwa....mekhela chador pindha katha barnana karibasun......

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 04:36 PM.
Page generated in 0.01838 seconds