Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > తెలివైన మూర్ఖుడు

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #61  
Old 7th January 2017
monica sunny monica sunny is offline
 
Join Date: 29th December 2014
Location: Bangalore
Posts: 366
Rep Power: 7 Points: 294
monica sunny has many secret admirers
Send a message via Yahoo to monica sunny
ఇద్దరూవెళ్ళిచూసేసరికిఅక్కడఆయనకూడాలేకపోవడంతోనేరుగావిగ్రహందగ్గరకెళ్ళారు.విగ్రహంబలిష్టమైనఒకవ్యక్తిఒకపొట్టిస్త్రీతొడనుతననడుంచుట్టూపెనవేసుకొనిఉండగాఆమెనడుమునుచేత్తోఆమెతొడనుపట్టుకొనితనదాన్నిసగందూర్చితలతిప్పిఇటువైపుఆశ్చర్యంగాచూస్తున్నట్టుఉంది.ఆమెఒంటికాలిపైమునివేళ్ళమీదనిలుచొనిచేత్తోఅతడిమెడచుట్టూచేయివేసిహఠాత్తుగాతలతిప్పిచూసినట్లుకనుబొమలులేచిఉన్నాయి .. . . విగ్రహంలోభంగిమకువారిముకకవళికలకుపొంతనేలేదు .
ఇద్దరూచాలాసేపుదాన్నిపరిశీలించారు. ఓఫియావిస్తుబోయిచూస్తూవిగ్రహంవెనుకకుపోయినుండిఎదురుగాఏమైనాకనిపిస్తోందేమోననిచూసింది.ఎదురుగాఓపెద్దబండదానిమీదపలుచగాపోసినట్లునీటుకారుతూఉంది. అంతకంటేఏంలేదు.
ఆమెఅలాచూడడంతోసుచేత్బండదగ్గరకువెళ్ళిచూసాడు. అక్కడఏవేపిచ్చిగీతలుబొమ్మలుగుర్తులుగీసిఉన్నాయి. వాటినిపరిశీలనగాచూస్తేఏదోఅర్థమయ్యీఅర్థంకానట్టుగాఉంది.ఓఫియానుదగ్గరకుపిలిచివాటినిచూపించాడు. ఆమెకూడానిశితంగాపరిశీలించిఅక్కడ నుండిఎదురుగాఉన్నవిగ్రహాన్నిమళ్ళీచూసింది. ఆశ్చర్యంఅక్కడనుండివిగ్రహంలోనిముఖకవళికలునవ్వుతున్నట్టుగాకనిపించిందామెకు. అదేవిశయాన్నిసుచేత్కుచెబితేతనూచూసిఅచ్చెరువుపొందాడు. దగ్గరకెళ్ళిచూస్తేమళ్ళీయథప్రకారంఆశ్చర్యంగాచూస్తున్నట్టుంది.
ఓఫియానుబండదగ్గరేనిలబెట్టితానువెళ్ళివిగ్రహంపురుషస్థానంలోనిలబడిచూసాడు. ఆమెవెనుకవైపునున్నపిచ్చిరాతలుగీతలుస్పష్టంగాకనిపించాయి. సుచేత్కుఉత్సాహంవచ్చేసింది.ఇదేదోకనుక్కుంటేఏవైనాగుప్తనిధులుదొరకచ్చనేఆశతళుక్కునమెరిసింది. అదేవిశయాన్నిఓఫియాకుచెప్పిదగ్గరకురమ్మన్నాడు. ఆమెనువిగ్రహంలోఉన్నరీతిగానిలబెట్టితానుఆమెకుదగ్గరగానిలబడిఇద్దరూకూడబలుక్కొనిచటుక్కునబండవైపుచూసారు.ఊహుఏంప్రయొజనంలేదు.
ఆమెజవాబుతోఅవసరంలేనట్టుగాసుచేత్ఆమెనుదగ్గరకులాక్కొనితొడనుచేత్తోపట్టుకొనిమొత్తనుఅదుముకొంటూతదేకంగాబండవైపుచూసాడు.ఇద్దరికీబండదగ్గరకొన్నిగీతలుస్పష్టంగాకనిపించాయి. సుచేత్అలాహఠాతుగాతననిదగ్గరికిలాక్కొనిఅదుముకోవడంతోఆమెఉక్కిరిబిక్కిరైపోయింది.కానిబండమీదఏవోగీతలుస్పష్టంగాకనిపించేసరికిఏంమటాడకుండానోరుతెరచుకొనిచూస్తూఉండిపోయింది. పరిగెత్తుకొనివెళ్ళితనకుకనిపించినగీతలనుమోబైల్లోషూట్చేసుకొన్నాడు. ఓఫియానుదగ్గరకురమ్మనివెనుకవిగ్రహంలోకనిపించినట్టుగామునివేళ్ళమీదనిలబడిమెడచుట్టూచేయినివేసినిలబడమన్నాడు. ఆమెసంకోచిస్తూఅలాగేపట్టుకొంది. సుచేత్చటుక్కునఆమెనుదగ్గరకులాక్కొన్నట్టుగాఆమెతొడనులాగిపట్టుకొనినడుముమీదచేయివేసిగట్టిగాఅదుముకొంటూబండవైపుచూడమన్నట్టుగాసైగచేసిఇద్దరూఒకేసారిబండవైపుచూసారు. బండఒక్కసారిగాకదిలినట్టైయ్యింది. ఇద్దరికీభయమేసివెనక్కుతగ్గివిగ్రహానికికొట్టుకొన్నారు.
తూలిపడబోయితమాయించుకొంటూపరిగెత్తుకొనివెళ్ళిబండదగ్గరచూసాడు. బండదగ్గరచిన్నగాఏదోకాలినవాసనరాసాగింది.ఓఫియాకుచెబితేభయపడిపారిపోతుందనుకొనిఅంతేవేగంగాబండదగ్గరకువచ్చిఆమెనుదగ్గరకులాక్కొనిఆమెవేసుకొన్నచున్నీబొందునుకిందకులాగివేసాడు.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #62  
Old 7th January 2017
monica sunny monica sunny is offline
 
Join Date: 29th December 2014
Location: Bangalore
Posts: 366
Rep Power: 7 Points: 294
monica sunny has many secret admirers
Send a message via Yahoo to monica sunny
. అతడుచేసినదానికిఆమెకుదిక్కుతోయకుండాఅయిపోయింది. అయ్యోఅంటూవొంగిపైకిలాక్కోబోతుంటేబండదగ్గరకరకరమనిశబ్దంరావడంమొదలయ్యింది. సుచేత్ఇంకేమీఅలొచిన్ఆలోచించకుండాఆమెపెదాలపైవేలునుంచికంగారుపడవద్దన్నట్టుగాసైగచేసితనబట్తలనువిప్పుకొనిఆమెబట్తలనుకూడావిప్పేసాడు. ఆమెపరిస్థితికుడితిలోపడ్దఎలుకలాగాతయారయ్యింది. సుచేత్నువిడిపించుకొనిపారిపోదామంటేఅక్కడబండశబ్దానికిగుండెలవిసిపోతున్నాయి.
వైపుసుచేత్అప్పటికేరెండుమూడుసార్లుహత్తుకోవడంవల్లఒంట్లోకాస్తవేడిపుట్టిఉంది. ఆమెఆలోచనలతోపనిలేనట్టుగాసుచేత్ఆమెనునగ్నంచేసేసితనూబట్టలిప్పుకొన్నాడు. ఎర్రగాఉందామెశరీరం ,బలమైనవొళ్ళుచేతులూకాళ్ళూబలంగాఉన్నాయిచంకల్లోనూమొలమీదఎర్రటివెంట్రుకలుబయటికొట్టొచ్చినట్టుకనిపిస్తున్నాయి. పొట్టిగాఉంటంవల్లస్కూలుకెళ్ళేపాపస్నానానికిబట్టలిప్పుకొన్నట్టుగాఉంది. పిక్కలమీదవీపుమీదపలుచనినున్ననిరోమాలుమరింతఅందంగాకనిపిస్తున్నాయి. ఆమెపూబిళ్ళదిబ్బరొట్టెలాగాముందుకుఎత్తుగాకనిపిస్తోంది. బట్టలిప్పుకొన్నసుచేత్ఆమెగజ్జెల్లోచేయినిపెట్టికెలికిలాగిమీదకులాక్కొనితొడనుచేత్తోపైకిలాక్కొనిచేత్తోనడుమునుపట్టుకొనితనదాన్నిఆమెపూద్వారందగ్గరఆనించాడు. మాటాడడానికిఅవకాశమేలేనిపరిస్థితిలోఓఫియాకువాడిదితనదాంట్లోపెట్టుకోకతప్పిందికాదు.మునిగాళ్ళమీదలేచివాడిమొడ్డనుతనదాంట్లోదూర్చొకోబోతుంటేఏదోకమిలినివాసనవచ్చిబండదగ్గరచిన్నగాశబ్దంవచ్చింది. వీరునులుచున్నస్థలంచిన్నగాఅదరడంవల్లఇద్దరూఇద్దరూఆశ్చర్యంగాఒకరిమొహాలుఒకరుచూసుకొనిబండవైపుచూసారు. బండదగ్గరఏముందోగమనించేలోపలకాళ్ళకిందస్థలంకిందకుకూలబడిచిన్నగొయ్యిలాంటిదిఏర్పడింది. గొయ్యిలోపడ్డఇద్దరూఒళ్ళుదులుపుకొంటూనోటిలోనూముక్కులలోనూపోయినదుమ్మునుచీదుకొంటూలేచిబయటకొచ్చారు. ఎదురుగాబండకిందపడిపోయిఉంది. అక్కడఏదోపాతకాలంనాటిమిషనుఒకటిగరగరాతిరుగుతూఉంది.
గబగబాబట్టలేసుకొనిసుచేత్మిషనుదగ్గరికెళ్ళాడు.మిషనుఏదోతిరుగలిరాయిలాగాగరగరాశబ్దంతోతిరుగుతూకనిపిస్తోంది. ఇందాకాతాముఅటూఇటూతిరగడంవల్లనూఇద్దరూఒకేసారిఒకేచొటులోనిలబడికార్యానికిపూనుకోవడంవల్లనూదీనిలింక్ఓపన్అయ్యిఇదిపనిచేస్తోందన్నమాట . . .విగ్రహంలోఉన్నభంగిమకుఇదాఅర్థంఅనుకొనిపూర్వీకులకుజోహార్చెప్పుకొన్నాడు. అంతలోఓఫియాకూడాబట్టలేసుకొనివచ్చియంత్రాన్నిఆసక్తిగాగమనిస్తూచటుక్కునతనచేయినిఅందులోపెట్తబోయింది. ఏయ్. . .వద్దూ . . . అంటూఆమెనుఆపబోయాడు. అప్పటికేఆమెచేయిఅందులోనికెళ్ళిపోవడంతోఛాట్మనిశబ్దంవచ్చిపొగనిండుకొనిపోయిందిప్రదేశంఅంతా. .


Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #63  
Old 7th January 2017
monica sunny monica sunny is offline
 
Join Date: 29th December 2014
Location: Bangalore
Posts: 366
Rep Power: 7 Points: 294
monica sunny has many secret admirers
Send a message via Yahoo to monica sunny
friends could not find edit option with this post . . .kindly help

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #64  
Old 7th January 2017
Europeans.123 Europeans.123 is offline
 
Join Date: 25th June 2016
Location: Hyderabad
Posts: 184
Rep Power: 3 Points: 429
Europeans.123 has many secret admirersEuropeans.123 has many secret admirers
Nidhi ki maargam sugumam ayndi anukunta

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #65  
Old 7th January 2017
Mahidhar Muslim's Avatar
Mahidhar Muslim Mahidhar Muslim is offline
 
Join Date: 27th February 2015
Posts: 244
Rep Power: 7 Points: 528
Mahidhar Muslim has many secret admirersMahidhar Muslim has many secret admirers
Send a message via AIM to Mahidhar Muslim Send a message via Yahoo to Mahidhar Muslim
Nice
______________________________
Cucklods Hubbys Message Me For Real Sex Or Cucklod Chat http://cheaponlineepubbooks.us/image...ie3/lotpot.gif

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #66  
Old 7th January 2017
monica sunny monica sunny is offline
 
Join Date: 29th December 2014
Location: Bangalore
Posts: 366
Rep Power: 7 Points: 294
monica sunny has many secret admirers
Send a message via Yahoo to monica sunny
పొగ ఎక్కువగా ఉంటంతో ఇద్దరూ ఒకరినొకరు గట్టిగా పట్టుకొని నిలుచున్నారు.ఇందాకా వచ్చిన సబ్దాలు అలానే రావడం పొగ ఎక్కువై ఉక్కిరి బిక్కిరి కాసాగారు. అక్కడనుండి బయటకు రవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే దబ్బున ఏదో తగిలింది ఇద్దరికీ. . . అంతే కళ్ళకు చుక్కలు కనిపిస్తుంతే ఇద్దరూ పట్టుతప్పి పడిపోయారు.
కళ్ళు తెరచి చూసేసరికి ఎదురుగా బుర్ర మీసాలు వేసుకొని ఒకతను ఆత్రంగా తన మొహంలోనికి చూస్తున్నాడు.ఏయ్ అంటూ బిగ్గరగా అరుస్తూ లేచి కూచొన్నాడు సుచేత్.
సుచేత్ అరచిన అరుపుకు అతను రెండడగులు వెనక్కి వేసి వెనక్కి తగ్గాడు. ఒంటినిండా ఏవో ఆకు పసర్లు వేసి కట్లు కట్టి ఉన్నాయి. వాతావరణం అంతా అదోరకమైన పచ్చివాసన వస్తోంది. ఎక్కడున్నాడు తను అని లేచి కూచొన్నాడు. తనను పడుకోబెట్టిన మంచం మీదంతా ఆకూ పరచి ఉన్నాయి. చేతులూ కాళ్ళూ జివ్వున లాగేస్తున్నాయి.
చుట్టుప్రక్కల అంతా గుడెసెలు కనిపిస్తున్నాయి.మగవారంతా బలిస్టంగా కండలు తిరిగి దాదాపు అందరూ తలపాగాలు కట్టుకొని ఉన్నారు.అందరూ బాగా పొడగరులే. . . కాని వారి రంగే నల్లగా ఇనుమును పోతపోసినట్టుగా ఉంది.అక్కడక్కడా కనిపిస్తున్న ఆడవారు కూడా మిశ్రమ వర్ణంలో ఉన్నారు. అంత నలుపూ ఎరుపూ కాకుండా రాగి రంగులో ఒకరిని మించిన ఒకరు మంచి అందగత్తెల్లా కనిపిస్తున్నారు. ఒక్క ఆడదానికీ జాకెట్ అన్నదే లేదు. చీరనే ఎదమీద చుట్టి కట్టుకొని ఉన్నారు. ఈ కాలంలో కూడా ఇటువంటి వారున్నారా . . .ఇది అస్సాంలో ఏ పల్లెనో ల్యాన్సీ రెండో భర్తను అడిగి తెలుసుకోవాలి. . . . అనుకొంటూ కిందకు దిగబోయాడు. బొర్చి . . .బొర్చి. . . మారెర్రే . . .అంటూ ఇందాకా తనను గమనిస్తున్న అతను దగ్గరకొచ్చాడు.
సుచేత్ కు అతను అన్నదేమిటో అర్థం కాలేదు. . .కాని తాను దిగవద్దని చెబుతున్నాడని అర్థం చేసుకొన్నాడు.
లేవబోయిన వాడు అలానే కూచొని తనతో ఉన్నామె ఎక్కడని అడిగాడు.
అతను ఎగాదిగా చూసి దాదా అన్నాడు.
సుచేత్ సైగలు చేసి చూపెట్టాడు.
అతను నవ్వి దూరంగా ఓ గుడెసెను చూపెట్టాడు.
ఓహొ ఓఫియాను అందులో ఉంచారా అనుకొంటూ. . తాగడానికి నీళ్ళడిగాడు సైగలతో. .
కొర్పె. . . కొర్పె. . . వణసు తింపేరా అని అడిగాడతను.
ఇదెక్కడి గోలరా బాబూ వీడు తిడుతున్నాడా లేక ఏదైనా అడుగుతున్నాడా అనుకొని నీళ్ళు అడిగాడు.
ఇంతలో దాదాపు ఏడు అడుగుల పొడవున్న ఒకతను పెద్ద పెద్ద అంగలతో సుచేత్ దగ్గరకొచ్చాడు.
పల్లెల్లో ఇప్పటికీ అంత ఎత్తు మనుషులుంటారని సుచేత్ కు జీర్ణించుకోవడం కష్టంగా తోచింది. ఈ పల్లెలో అందరూ ఆరోగ్యంగా అందంగా ఉన్నరే అనుకొంటూ ఆయనకు నమస్కారం పెట్టాడు. ఆయనా ప్రతి నమస్కారం చేసి సౌఖ్యమా. .ఇత్త్ ఎంచ ఉల్లార్ అంటూ ఏదో అడిగాడు.
సుచేత్ కు ఆయన అడిగినేమిటో అర్థం కాలేదు. . .ఇది ఏమి భాషో అనుకొని అయ్యా తెలుగు హిందీ ఇంగ్లిష్ అంతే అన్నాడు.
ఆయన మొహం చిట్లించుకొని తెలుగు. . .హిన్న్ ఇంగ్గ్ అని . . .ఏదో ఆలొచించి ఓ తెలుంగులా. . . అన్నాడు.
హమ్మాయ్య ఇప్పటికి తెలుగొచ్చిన వారు ఒకరైనా దొరికారనుకొని అవనవును అన్నాడు.
కృష్నా తీరంబు వారు కడు చంతకారం బనియున్నాం. . పూటు ఇడు జేస్తున్నా ఆన్నాడు నవ్వుతూ. .
సుచేత్ హతాషుడయిపోయాడు. ఆయన తెలుగుకు,తల గోక్కుంటూ ఇది ఏ ఊరు ఇక్కడ నుండి సిటీకి ఎంత దూరం అవుతుందని అడిగాడు.
ఆయన కాస్త ఆలోచించి మంగళావు అన్నాడు.
ఊరుపేరడిగితే ఇంత సేపు ఆలొచిస్తాడేమిటీ అనుకొని అయ్యా ఇక్కడేదైనా అంగడి లాంటిది ఏదైనా ఉందా అని అడిగాడు.
ఆయన అర్థం కానట్టు మొహం పెట్టాడు.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #67  
Old 7th January 2017
rkinsecbad's Avatar
rkinsecbad rkinsecbad is offline
RamaKrishna
 
Join Date: 5th June 2014
Location: hyderabad
Posts: 1,185
Rep Power: 8 Points: 975
rkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accoladesrkinsecbad has received several accolades
very nice update

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #68  
Old 7th January 2017
globalherosex's Avatar
globalherosex globalherosex is offline
Custom title
 
Join Date: 30th April 2008
Posts: 2,244
Rep Power: 25 Points: 1610
globalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our communityglobalherosex is a pillar of our community
UL: 547.83 mb DL: 1.80 gb Ratio: 0.30
Wow wonderful update...

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #69  
Old 7th January 2017
1234rocket 1234rocket is offline
Custom title
 
Join Date: 18th December 2010
Posts: 7,129
Rep Power: 27 Points: 5642
1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph1234rocket has celebrities hunting for his/her autograph
UL: 662.42 mb DL: 728.60 mb Ratio: 0.91
nice
______________________________

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #70  
Old 7th January 2017
luckykrish's Avatar
luckykrish luckykrish is offline
Lets Enjoy
 
Join Date: 16th March 2016
Location: hyderabad
Posts: 8,268
Rep Power: 15 Points: 6367
luckykrish has celebrities hunting for his/her autographluckykrish has celebrities hunting for his/her autographluckykrish has celebrities hunting for his/her autographluckykrish has celebrities hunting for his/her autograph
Send a message via Yahoo to luckykrish
Nice
Bagundi
______________________________
Lets Enjoy
Be Happy

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 09:57 AM.
Page generated in 0.02071 seconds